Portfolio > PORTFOLIO

Installation Details:  OUROBOROS etc., (Bitter as Her Name) at Gallery Stratford.
OUROBOROS etc., (Bitter as Her Name). Detail view.
2018

From exhibition, OUROBOROS etc., (Bitter as Her Name) at Gallery Stratford, Stratford ON, May 12 to July 15, 2018